Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ξάνθη 20-10-2023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        Αριθμ.πρωτ.27022
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
   1. Φανουράκη Εμμανουήλ
   2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
   3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
   4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
   5. Ελευθεριάδη Απόστολο
   6. Ιγιαννίδη Στέφανο
   7. Καλογερή Γεώργιο
   8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
   9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 25 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

  1. Έγκριση του από  12/10/2023 Πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
  2. Έγκριση του από 13-10-2023 πρακτικού τής Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)
  3. Έγκριση /παραλαβή τού Β΄ σταδίου τού αθλητικού κέντρου ΔΑΚ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα «Αλ. Μπαλτατζής & “ΔΑΚ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
  4. Έγκριση /παραλαβή τού Γ΄ και τελικού σταδίου τού αθλητικού κέντρου ΔΑΚ της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες Παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα «Αλ. Μπαλτατζής & “ΔΑΚ”» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Αφεντούλης Τσακιρίδης)
  5. Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση αντλιών Δ.Ε. Σταυρούπολης α) επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, β) έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής με αριθμ. Π6/31-08-2023 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Δήμου Ξάνθης, γ) έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της με αριθμ. Π6/31-08-2023 Τεχνικής Περιγραφής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, δ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης
  6. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση Εξοπλισμού & Διαμόρφωση των ΚΕΠ του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Φερτούν Χασάν Ογλού)
  8. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή /και εργάσιμων ημερών και ωρών για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
  9. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κλινών στον Δήμο Ξάνθης, από Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
  10. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (συντάκτης Ανδρέας Χατζής)
  11. Έγκριση εκπροσώπησης δημοτικών συμβούλων με κάλυψη των σχετικών εξόδων εκπροσώπησης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
  12. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
  13. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
  14. Εξειδίκευση πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση άπορου κατοίκου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
  15. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση Συλλόγων</;i>

   Ο Δήμαρχος Ξάνθης
   Εμμανουήλ Τσέπελης
   Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής