Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 28/03/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ξάνθη 22-3-2024
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθμ.πρωτ.8578
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
 1. Χαράλαμπος Ευστρατίου
 2. Ιωάννης Ζερενίδης
 3. Σιαμπάν Μπαντάκ
 4. Ιωάννης Πεπονίδης
 5. Κυριάκος Παπαδόπουλος
 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού
 7. Εμμανουήλ Φανουράκης
 8. Εμμανουήλ Τσέπελης
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 28 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση των από 12-3-2024 & 13-3-2024 πρακτικών α) διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση των από 14-3-2024 & 15-3-2024 πρακτικών α) διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Τροποποίηση της αριθμ.196/2022 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Έγκριση/παραλαβή της  Α’ φάσης  της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΟΜΒΟΥ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΡΥΣΑΣ» και επιλογή της θέσης της πεζογέφυρας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Κυριάκος Παπαδόπουλος)
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου αυτών - αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα, υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών & εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2024 κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 7. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων τού γραφείου Εσόδων & Περιουσίας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 9. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 10. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 11. Έγκριση για την έκδοση άδειας κοπής δέντρων, επί της οδού Νίκου Ματσούκα (πρώην Λευκού Πύργου) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Θωμάς Ηλιάδης)
 12. Ανάθεση των εργασιών παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου, δημοτικών οδών και περιφερειακών νεκροταφείων των Δημοτικών Ενοτήτων Ξάνθης και Σταυρούπολης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Θωμάς Ηλιάδης)
 13. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμήματος, για την αναγκαστική προσκύρωση – τακτοποίηση και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Ενδοδικαστικός συμβιβασμός, στο πλαίσιο του άρθρου 126Β του ΚΔΔικ, σχετικά με αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 15. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και αντίκρουση (480/2023 & 481/2023 αγωγών), ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στις 15-4-2024 (συντάκτης Ιωάννης Δημητρόπουλος)
 16. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 5-2-2025 (συντάκτης Ιωάννης Δημητρόπουλος)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Ευστράτιος Α. Κοντός
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής