ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 17-12-2015

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ:59020

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 21 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 4ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης σχετικά με την αποδοχή ή μη αιτήματος του Σωματείου Ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων Ν. Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

09ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2015 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

10ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 117/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση κοπής επικίνδυνων δέντρων στην περιοχή Σαμακώβ Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης  (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ :   Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό Π. Τσαλδάρη 90 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης & στάθμευσης στην οδό Μεραρχίας & Σκιάθου (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Χατζησταύρου 1 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14ο ΘΕΜΑ : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

15ο ΘΕΜΑ :  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής για προμήθειες που αφορούν το έτος 2015 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθμ.84/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των αριθμ.18/2015 και 19/2015 αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 και Ορισμός Ελεγκτών (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

18ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2016 (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Σχολικών Υποτροφιών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

20ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης με τη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

21ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

22ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης του καταστήματος Ε΄ στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 115 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

23ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4857/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

24ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

25ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για την επιστροφή τέλους κουβουκλίου σε μισθωτές περιπτέρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Σοφία Μιχαλακίδου)

26ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Κωνσταντίνος Κηπουρός)

27ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)

28ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Μαρίνα Μαϊδου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.