ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΞΑΝΘΗ,  15 Ιουνίου   2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                    ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.25602

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                               5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Ξυνίδη Αθανάσιο

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Τοπ Ισμέτ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την  19η  Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

Θέμα 1ο: Έγκριση ή μη πρακτικού εξέτασης ένστασης όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού του Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15742/22-4-2015 διακήρυξη(θέμα εξ αναβολής, εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 2ο :Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκομίστηκαν στο διαγωνισμό του έργου «Αποκατάσταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» από τη μειοδότρια Κ/Ξ Γιαννώτας Σταύρος-Δεμιτσίκης Χ., Τενεκές Ν.& ΣΙΑ Ε.Ε.(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 3ο : Έγκριση Δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 4ο: Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης(Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζανόγλου).

Θέμα 5ο : Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης(Εισηγήτρια: Δέσποινα Βασιλούδη).

Θέμα 6ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος Γουναρίδης).

Θέμα 7ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής:Πλάτων Χατζηδημητρίου).

Θέμα 8ο : Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος  Πεχλιβάνης).

Θέμα 9ο : Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής πρότασης δαπάνης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 10ο :Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 11ο :Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 12ο :Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015-2016»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 13ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια δενδρυλλίων –φυτών έτους 2015»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 14ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια χορτοκοπτικών και λοιπών μηχανημάτων συντήρησης πρασίνου »(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 15ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών υλικών έτους 2015»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 16ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια ξυλείας έτους 2015»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 17ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια χρωμάτων έτους 2015»(Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 18ο : Κατάρτιση όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών –έτοιμου σκυροδέματος & μονωτικών υλικών έτους 2015»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 19ο :Κατακύρωση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και Γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2015» Όσον αφορά το σκέλος του διαγωνισμού φρούτα και λαχανικά για το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 20ο :Πρακτικό εξέτασης ένστασης του έργου «Υλοποίηση κυρίως έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο κλειστό αθλητικό κέντρο Φίλιππος Αμοιρίδης και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης» (Εισηγητής: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού).

Θέμα 21ο :Έγκριση Πρακτικού του διαγωνισμού που αφορά το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Ξένια Καρακατσάνη)

Θέμα 22Ο : Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Πασχαλιάς  της Δημ.Ενότητας Σταυρούπολης»(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα 23Ο :Καθορισμός νέας ημερομηνίας δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου της Δημ.Ενότητας Σταυρούπολης» »(Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά)

Θέμα24ο : Κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση έκτασης 31.335,00 τ.μ. καλλιεργήσιμης γης του αγροκτήματος Ιωνικού της τοπικής κοινότητας Νεοχωρίου, Δήμου Ξάνθης για την καλλιεργητική περίοδο πενταετίας από το έτος 2015 έως και το έτος 2019 (Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Χατζηνικολάου).

Θέμα 25ο :Έγκριση στην μελέτη «Μελέτη στατικής επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής:Χαράλαμπος Αβραμίδης).

Θέμα 26ο :Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ.Μελά (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 27ο : Εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων του Δήμου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 63/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Τριμελές) (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

Θέμα28 ο : Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 29ο : Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Εισηγήτρια:Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 30ο :Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Βασιλική Τσιπούρη).

 

 Ο Πρόεδρος

 Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
8
10
11
13
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.