ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ξάνθη 19-9-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                       Αριθμ.πρωτ.23339
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:  
           
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:
 • - Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
 • 01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη των απόψεων της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών του ν.4412/16, που αφορούν τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων» και «Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλίκης Συνδρομής» της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ(MIS:5000133)» και της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019ΚΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ(MIS:5029827)» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168382, συνολικού προϋπολογισμού 3.751.320,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ (4.284.395,20 Ευρώ με ΦΠΑ) και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 18/08/2022 (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • 02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 04ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις συμβάσεις προμήθειας με τίτλο: Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης» και «Παιδικός χώρος πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 05ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής τού αντικειμένου των συμβάσεων προμήθειας με τίτλο: Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλιά Πόλη Ξάνθης» και «Παιδικός χώρος πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 06ο ΘΕΜΑ : Ανάκληση τής αριθμ.317/2022 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή τού αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: «Αποκαταστάσεις υποδομών δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης» υποέργο Α΄: «Αποκατάσταση υποδομών στους οικισμού Δαφνώνα, Νεοχωρίου & Μ. Εύμοιρο»» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • 07ο ΘΕΜΑ : Εξουσιοδότηση δικηγόρου τού Δήμου Ξάνθης, για επίδοση εξώδικης όχλησης και κατάθεση αίτησης, για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • 08ο ΘΕΜΑ : Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.