ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 18-3-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.6421
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση των διορθωμένων τευχών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).
 2. Έγκριση του από 16-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης » (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 3. Έγκριση του από 16-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των δικτυακών και πληροφοριακών υποδομών του Δήμου Ξάνθης » (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής).
 4. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα ( ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
 5. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα( ταρτάν) και οργάνων γυμναστικής στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης», σύμφωνα με το ν.4412/2016. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
 6. Σχετικά με την έγκριση ή μη της με αριθμό 3/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
 7. Σχετικά με την έγκριση ή μη της με αριθμό 5/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).
 8. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη στο Εσωτερικό. (εισηγήτης Αντιδήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Φανουράκης).

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.