ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 11-2-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.3353
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 15 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση των από 4-1-2022 και 24-1-2022 πρακτικών διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού για τις Τεχνικές Υπηρεσίες και την Διεύθυνση Δόμησης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 8-2-2022 πρακτικού ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής, για τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 11-2-2022 πρακτικού αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση ανάθεσης σύμβασης με τίτλο: «Έκτακτος έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτικό γραφείο ελεγκτών – λογιστών» με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησης των» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΠΝΙΔ αυτών - - αιτήματα ανταποδοτικού χαρακτήρα και αιτήματα υπό τη μορφή αντιτίμου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, που αφορούν την έκδοση διαφόρων εγγράφων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Διαγραφή χρέους από χρηματικούς καταλόγους & επιμερισμός οφειλής από έξοδα κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων, για σκοπούς μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διημερίδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 14. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Σχολικής Εφορείας του μειονοτικού δημοτικού σχολείου Χρύσας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2021, της Σχολικής Εφορείας του 2ου μειονοτικού δημοτικού σχολείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Οικονομικές ενισχύσεις Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.