ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ξάνθη 24-1-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ             Αριθμ.πρωτ.1596
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
 4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 5. Ελευθεριάδη Απόστολο
 6. Ιγιαννίδη Στέφανο
 7. Καλογερή Γεώργιο
 8. Μπεκήρ Ογλού Σουά 
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.:  Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, 932/96599/29-12-2021  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά διακόσες εξήντα πέντε (265) ημερολογιακές ημέρες του έργου: « Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Οδικού Δικτύου Δήμου Ξάνθης» Εργολαβία: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδοστρωμάτων Δ.Ε. Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση/παραλαβή του του Α΄σταδίου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες παθητηκής & ενεργητικής πυροπροστσσίας για τα αθλητικά κέντρα Αλ. Μπαλτατζής & ΔΑΚ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση της υπηρεσίας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτηση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: « Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Εισήγηση για την αποδοχή της από 20-01-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Εφάπαξ καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκομιδης απορριμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων» (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού)
 7. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού)
 8. Έγκριση του πρακτικού αποσφάγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την δημιουργία σύγχρονου τεχνολογικά κέντρου τουριστικής υποδοχής για την πληροφόρηση των επισκεπτών της κοιλάδας Νέστου (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού)
 9. Έγκριση του πρακτικού αποσφάγισης & ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών (εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού)
 10. Έγκριση του πρακτικού διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος προσωπικού & γαλακτομικών προϊόντων(εισηγητής Επιτροπή Διαγωνισμού)
 11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολογήσης προσφορών για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών , η διακήρηξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.44112/2016. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Συγκρότηση επιτροπής αξιολογήσης ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και τις συμβάσεις παροχής υπητρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.44112/2016. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραληβής αντικειμένου των συμβάσεων προμηθείων και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η διακήρυξη των οποίων θα λάβει χώρα εντός του έτους 2022 σύμφωνα με το Ν.44112/2016. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.