ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη 16-12-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ             Αριθμ.πρωτ.30588
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), την 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, όπου αναφέρονται τα εξής:

«3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) 

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

 • Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή   

β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).   

 • Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης».

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώσετε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στο email , μέχρι την Παρασκευή 17-12-2021 και ώρα 14:00 τον τρόπο συμμετοχής σας, στη συνεδρίαση

 • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση του προϋπολογισμού, έτους 2022 (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 • Έγκριση των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο δημοτικό αθλητικό κέντρο Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση – επισκευή συστημάτων πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια & εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 • Κατάρτιση των όρων για την αγορά οικοπέδου/ων με τη διαδικασία διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας για την ανέγερση σχολικής μονάδας (γυμνάσιο), στην περιοχή Πετρελαιαποθηκών Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 • Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του του ∆ήµου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρίας ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 • Έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 • Έγκριση του από 15-12-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)» (εισηγητής, Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση του από15-12-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντώνιος Χατζητουλούσης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση της παράτασης συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα 4 «Αστική κινητικότητα ΣΒΑΚ) (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.