ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη 3-12-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ             Αριθμ.πρωτ. 29328
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), συνεδρίαση, την 7 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ. - 3819718.06.2022 – ΦΕΚ - 266018.06.2022 – τεύχος - Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 49762/06.08.2022 (ΦΕΚ 3660/07.08.2022 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Γίνεται μνεία ότι, σύμφωνα με την αριθμ.643/69472/24.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, όπου αναφέρονται τα εξής:

«3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) 

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:

 • Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή   

β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).   

 • Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης».

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τα παραπάνω, ενημερώσετε τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στο email , μέχρι τη Δευτέρα 6-12-2021 και ώρα 14:00 τον τρόπο συμμετοχής σας, στη συνεδρίαση.

 1. Έγκριση της αριθμ.162/2021 απόφασης του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ, σχετικά με την Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση του από 10-9-2021 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης ανελκυστήρων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση του από 10-9-2021 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 4. Έγκριση των από 11-8-2021 και 10-11-2021 πρακτικών αποσφράγισης, αξιολόγησης και ανοίγματος των προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Έγκριση των από 14-10-2021 και 24-11-2021 πρακτικών αποσφράγισης, αξιολόγησης και ανοίγματος των προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 30-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής της ΑΠ18591/16-8-2021 σύμβασης για την υπηρεσία «Εργασίες για τη συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου» (εισηγήτρια Επιτροπή Παρακολούθησης)
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) – Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας» (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 8. Έγκριση των προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Έγκριση των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και αντικατάσταση ιστών οδοφωτισμού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 10. Έγκριση των προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών αφής πεζών για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 11. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Αστικού εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 12. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 13. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο αυτοκινούμενων σαρώθρων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 14. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 15. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φωτοτυπικών, εκτυπωτικών και σχεδιαστικών μηχανημάτων και υπηρεσίες συντήρησής των» (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 16. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «Προμήθεια τροφίμων & βασικών υλικών συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση της με αριθμό 47/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 6η αναμόρφωση έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Έγκριση της με αριθμό 40/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 20. Διαγραφή χρεών παρελθόντων ετών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Μεταφορά πίστωσης στη σχολική εφορεία του δημοτικού σχολείου Π. Χρύσας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Παναγιώτης Αμβροσιάδης)
 22. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο, το Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης και τα συμβολαιογραφικά γραφεία (συντάκτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)
 23. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (συντάκτης Γεώργιος Γουναρίδης)
 24. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ και συναφών εξόδων (συντάκτης Γεώργιος Γουναρίδης)
 25. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.