ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων              Ξάνθη 26-11-2021
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                               Αριθ.Πρωτ: 28570
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ.332/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Έγκριση της αριθμ.13/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σχετικά με τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος ΔΕΠ)
 4. Κλείσιμο λογαριασμών του Δήμου Ξάνθης, έκδοση τραπεζικών επιταγών και εξουσιοδότηση της ειδικής ταμίας και της αναπληρώτριάς της (συντάκτρια Μαρίνα Μαϊδου)
 5. Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λόγω θανάτου των δικαιούχων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Κήρυξη έκπτωτων πλειοδοτών, διενέργεια επαναληπτικής διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας των αριθμ.39 & 40 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς και του αριθμ.4 καταστήματος του Κέντρου Χονδρεμπορίου και καθορισμός ελάχιστου ορίου προσφοράς (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έκφραση σύμφωνης γνώμης, για την κατασκευή προτομής του πρώην Νομάρχη Κωνσταντίνου Θανόπουλου και επανέκδοση του βιβλίου του (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 8. Μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 9. Διατήρηση των συντελεστών επιβολής φόρου για στεγασμένου χώρους ανά τετραγωνικό μέτρο (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 10. Μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας & της τιμής Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 11. Διαμόρφωση των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 12. Προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα  με  την  παρ.8 άρθρου 13 του 24-9/20-10-1958 ΒΔ για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 13. Μη αναπροσαρμογή του ύψους του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς), στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ξάνθης, για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 14. Μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για τη δραστηριοποίηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από αδειούχους πωλητές παραγωγούς & επαγγελματίες, ανά ημέρα κατάληψης για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 15. Μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, για τη δραστηριοποίηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από αδειούχους δημιουργούς έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και λοιπών έργων καλλιτεχνικής δημιουργίας για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 16. Μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 17. Μη αναπροσαρμογή των τιμών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 18. Μη αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 19. Μη αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 20. Μη αναπροσαρμογή τέλους στάθμευσης για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 21. Μη επιβολή του ειδικού (δυνητικού) τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Ξάνθης, για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 22. Μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος χρήσης των αρδευτικών έργων και δικτύων της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και των Κοινοτήτων Κιμμερίων και Ευμοίρου για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 23. Μη αναπροσαρμογή του τέλους ύδρευσης ζώων Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και Κοινοτήτων Κιμμερίων και Ευμοίρου για το έτος 2022 (εισηγητής, Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.