ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ξάνθη 29-10-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ             Αριθμ.πρωτ25975
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 2 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-3819718.06.2021-ΦΕΚ-266018.06.2021-τεύχος-Β, ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 Τ. β΄) και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και Αποβλήτων, Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών αποβλήτων, κλαδεμάτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση της αριθμ.39/2021 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την 5η αναμόρφωση έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 7. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Διαγραφή προστίμων από χρηματικούς καταλόγους, για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Αποδοχή δωρεάς (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση της 4ης πανελλήνιας συνάντησης μονοπατιών (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 11. Οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 12. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν)
 13. Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και αντίκρουση της από 22/1/2021 αίτηση αναίρεσης, κατά της υπ’αριθμ.4/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης, Θωμάς Ξανθόπουλος)
 14. Εξουσιοδότηση δικηγόρου του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και αντίκρουση της από 22/1/2021 αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’αριθμ.5/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης, Θωμάς Ξανθόπουλος)
 15. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης για αντίκρουση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 16. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση στις 05 Οκτωβρίου 2022 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
           


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.