ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ξάνθη 12-3-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ            Αριθμ.πρωτ.5858
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση του σχεδίου Πολυετούς Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης του Δήμου Ξάνθης, για την περίοδο 2022-2025 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Μεταφορά πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σουά Μπεκήρ Ογλού)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Διοικητικές Δαπάνες Αποκεντρωμένων Προμηθειών Κ.Σ. «ΣΤΗΡΙΖΩ» - των ετών 2018 - 2019” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Έλεγχος ή επανέλεγχος και πιστοποίηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής κόμβων φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες για την συντήρηση και αποκατάσταση των ξύλινων, μεταλλικών και λίθινων διακοσμητικών στοιχείων του παλιού Δημαρχείου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης ΟΜΑΔΑ Α: ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ) – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 10. Έγκριση του από 22 Φεβρουαρίου 2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, για την κατάρτιση του μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση του από 2-3-2021 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Υπηρεσίες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας από φορείς του Δήμου Ξάνθης – Ενεργειακός σχεδιασμός Δήμου» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 12. Έγκριση του από 4-1-2021 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την «παροχή υπηρεσίας συμβούλου, για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 13. Έγκριση του από 16-10-2020 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού: «Μελέτες παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας για τα αθλητικά κέντρα Αλ. Μπαλτατζής & ΔΑΚ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Έγκριση του από 11-3-2020 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού: «Μελέτη ανάπλασης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας Λ. Στρατού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Ξάνθης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Σιαμπάν Μπαντάκ)
 16. Διαγραφή μισθώματος, λόγω λύση μίσθωσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Τροποποίηση του αριθμ.54841/29-12-2017 συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Ξάνθης και της Καρακατσάνης Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση απολογισμού έτους 2020 του Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκη – αντίκρουση αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.