ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 29-1-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.1945
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 2 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθούν σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ενημέρωση αρχιτεκτονικής μελέτης του διατηρητέου κτιρίου του πρώην Δημαρχείου με νέα δεδομένα αποτυπώσεων – στατικών & έκθεση τεκμηρίωσης προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση οδοστρωμάτων σε οδούς της ΔΕ Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση υποβολής (αίτησης χρηματοδότησης) πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 και αποδοχή των όρων συμμετοχής (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Τροποποίηση των με αριθμ.πρωτ.17480/27-7-2020 & 18444/31-7-2020 συμβάσεων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. (εισηγητής Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών)
 5. Έγκριση του από 4 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης (Αφορά τις Ομάδες 3-5-6)» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 6. Έγκριση του από 26 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 7. Έγκριση του από 18/12/2020 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες για την διερεύνηση των δυνατοτήτων σύστασης Ενεργειακής Κοινότητας από φορείς του Δήμου Ξάνθης – Ενεργειακός σχεδιασμός Δήμου» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Έγκριση του από 26 Ιανουαρίου 2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών, για την κατάρτιση του μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 9. Έγκριση του αριθμ.2 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού «Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωση κόμβου σύνδεσης Παλιάς & Νέας Μορσίνης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση του από 3-12-2020 πρακτικού φανερής μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 13. Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής Εφορείας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Αποδοχή παράτασης της δωρεάν και άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης δύο ισογείων καταστημάτων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 16. Αποδοχή δωρεών (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 17. Έγκριση της από 10-9-2020 προγραμματικής Σύμβασης «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Σιαμπάν Μπαντάκ)
 18. Τροποποίηση των εγγράφων της σύμβασης για το έργο «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο: “BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM” (EXCELTOUR)» και παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών
 19. Οικονομική ενίσχυση άπορου Δημότη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης, ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 20-10-2021 (συντάκτης Ιωάννης Λάμπρου)
 21. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης - αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 22. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση αίτησης ανατροπής κατάσχεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 23. Ανάθεση σε Δικηγόρο, Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης, μετά από προσωρινή διαταγή του ΣτΕ. (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.