ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ξάνθη 24-12-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ     Αριθμ.πρωτ.35002
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Έγκριση φακέλου, επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύνοψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης για το έργο: «Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης με αντικείμενο μελέτης: «Μελέτες αποτύπωσης αρχιτεκτονικών, παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση φακέλου, επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύνοψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης και βελτίωσης οδικής ασφάλειας οδού Σάρδεων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση φακέλου, επιλογή διαδικασίας και ορισμός κριτηρίων ανάθεσης για τη σύνοψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του σχολικού συγκροτήματος των 2ου και 3ου γυμνασίων Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Τροποποίηση της αριθμ.140/2020 προγενέστερης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Έγκριση του από 19-06-2020 πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙ-ΖΩ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 16ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Έγκριση της με αριθμό 26/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και ΟΠΔ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων του Δημάρχου Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελη (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΟΕ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση του από 16-12-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση του από 23-12-2020 πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, πρόεδρος Επιτροπής)
 12. Παράταση διάρκειας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, πρόεδρος Επιτροπής)
 13. Λήψη απόφασης για διαπίστωση επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» (εισηγητής Γεώργιος Καφουτης, πρόεδρος επιτροπής)
 14. Οικονομικές ενισχύσεις ((εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
 15. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 16. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 17. Εξουσιοδότηση δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης – αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.