ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων              Ξάνθη 10-12-2020
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                               Αριθ.Πρωτ: 33732
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
 • Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
 • Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
 • Τους αξιότιμους Προέδρους των Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά
 

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον προσδιορισμό του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών Αγορών για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 7. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 8. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 10. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη αναπροσαρμογή της τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 12. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη αναπροσαρμογή των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006, για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 14. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή τέλους στάθμευσης και διοικητικών προστίμων, για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 15. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη επιβολή ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στην Δ.Ε Σταυρούπολης & στις Κοινότητες Κιμμερίων-Ευμοίρου για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 17. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
 18. Απευθείας αγορά ακινήτου, επί της οδού Πατριάρχου Κυρίλλου Στ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Έγκριση της με αριθμό 125/2020 απόφασης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 20. Λύση μίσθωσης του με αριθμό 38 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Έγκριση παράτασης σύμβαση εκμίσθωσης καταστήματος επί της οδού Μπρωκούμη 39-40, κληροδοτήματος Κουγιουμτζόγλου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 22. Επικαιροποίηση των με αριθμό 101/2015 και 183/2016 προγενέστερων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με : «Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού συμβουλίου για την ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήσης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης καταργηθέντος ΟΕΚ σε οικισμούς» και «Τροποποίηση της αριθμ.101/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού συμβουλίου για την ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήσης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης καταργηθέντος ΟΕΚ σε οικισμούς»» και συμπλήρωση αυτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 23. Έγκριση κατάρτισης των όρων δημοπράτησης εκποιούμενων ακινήτων αγροτεμαχίων Δήμου Ξάνθης αρ.251α, 251γ και 253 περιοχής αγροκτήματος Πετροχωρίου – Λαμπρινού (πρώην εργοστάσιο ΔΕΡΑΣ) για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης ((εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.