ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 7-12-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.33394
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Αικατερίνη Τσαπαδίκου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 11 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την αριθ.Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετικές αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση του Προϋπολογισμού, έτους 2021 (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 2. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση της αριθμ.25/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση 15ης αναμόρφωσης, έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Αποδοχή της από 25-10-2020 γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διοικητικής και συγκεκριμένα για τον «Καθαρισμό αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και αντικατάσταση των προβολέων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου του κλειστού αθλητικού κέντρου “Φίλιππος Αμοιρίδης” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ 14 (Δράμας – Ξάνθης) έως το δασικό χωριό» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής για την κατάρτιση του Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 9. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ.5 στ του Ν.3852/2010 για την εκπροσώπηση Δημοτικού Συμβούλου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.