ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 31-8-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ     Αριθμ.πρωτ.21801
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 4 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Σημειακές παρεμβάσεις στις τοπικές κοινότητες της ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 2. Έγκριση Φακέλου του Έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Μελέτες νομιμοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξάνθης» με αντικείμενο μελέτης : «Μελέτες Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας για τα Αθλητικά Κέντρα "Αλ. Μπαλτατζής" & "ΔΑΚ"» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 3. Έγκριση Φακέλου του Έργου και κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΈΦΥΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΚΟΜΒΟΥ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΡΎΣΑΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Κατάρτιση των όρων δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» εργολαβία: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Συμπλήρωση της με αριθμό 204/2020 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 7. Συμπλήρωση της με αριθμό 205/2020 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά: «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίηση του Υποέργου 1 µε τίτλο: «Προμήθεια μέσων συλλογής αστικών βιοαποβλήτων» της Πράξης µε τίτλο: «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ»» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Σιαμπάν Μπαντάκ)
 8. Αποδοχή δωρεάν & άνευ ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης ακινήτων και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 9. Αξιοποίηση Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 10. Έγκριση του από 18-8-2020 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 11. Έγκριση του από 17-8-2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης ζώων συντροφιάς Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 12. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο: «Προσωρινές Εγκαταστάσεις Στέγασης για την Κάλυψη Επειγουσών Αναγκών της Διαχρονικής Προσχολικής Εκπαίδευσης στο 13ο Νηπιαγωγείο και 10ο Δημοτικό Σχολείο» (εισηγήτρια Δέσποινα Ράπτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 13. Έγκριση του από 10-7-2020 πρακτικού αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια δέντρων, φυτών φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων, σπόρων και βελτιωτικών εδάφους» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη, Πρόεδρος Επιτροπής)
 14. Έγκριση του από 31-8-2020 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.161 τεμαχίου (Α΄ τμήμα) αγροκτήματος Πετροχωρίου – Λαμπρινού (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 15. Έγκριση του από 31-8-2020 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αρ.161 τεμαχίου (Β΄ τμήμα) αγροκτήματος Πετροχωρίου – Λαμπρινού (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 16. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 17. Διαγραφή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020, από επιχειρήσεις, λόγω covid – 19 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 18. Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης (ΦΕΞ) (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή, σε εκδήλωση της Ένωσης Ποδηλατικών Σωματείων Μακ. – Θράκης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 20. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 21. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης, στις 1-2-2021 (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
 22. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για παράσταση και εκπροσώπηση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, στις 19-10-2020 (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.