ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 14-8-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.19705
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                      
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν. Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

 1. Ορισμός της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: « Εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης φάση Α» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού για το έτος 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση ή μη της με αριθμό 27/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» 9 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 19/2020 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»  ( 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 )» (Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Λήψη απόφασης για διαγραφή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 του Α.Γ. του Κ. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014, του Νομικού προσώπου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Νομικού προσώπου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016, του Νομικού προσώπου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ(εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Νομικού προσώπου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2018, του Νομικού προσώπου του Δήμου Ξάνθης με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Αποδοχή δωρεάς «ΧΙΩΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 13. Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.Θ. 2014-2020 σύμφωνα με τη με αρ.πρωτ.3143/ 30-06-2020 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με τίτλο «ΟΧΕ_2 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση "Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού»  και αποδοχή χρηματοδότησης, για την πράξη με τίτλο «Πολιτιστικές Διαδρομές στην Παλιά Πόλη Ξάνθης» ( εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Πρόεδρος Ο.Ε.)
 14. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για Άσκηση Προσφυγής Ενώπιων Της Αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή κατά της με αριθμ. πρωτ. 5531/24-7-2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία ακύρωσε τη με αριθμ. 48/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης (Συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.