ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη 10-7-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ         Αριθμ.πρωτ.16512
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 14 Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:

α) δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. β) …...

 1. Ανάκληση προγενέστερων αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής ((εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διαπραγμάτευσης της μελέτης Π-07/19 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διαπραγμάτευσης ( εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση της δυτικής εισόδου της πόλης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων χώρων» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 7. Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση των όρων της με αριθμ.1/2020 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση παράτασης της αριθμ.πρωτ.32426/27-11-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ” (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Kατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Α΄αρ.161 αγροτεμαχίου) αγροκτήματος Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση (άρθρο 196 του Ν.4555/2018). (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Kατάρτιση όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 17.198,78 τ.μ. (τμήμα Β΄αρ.161 αγροτεμαχίου) αγροκτήματος Πετροχωρίου–Λαμπρινού, για επαγγελματική χρήση (άρθρο 196 του Ν.4555/2018)  (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Αποδοχή διαφόρων δωρεών. (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 14. Ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή, της υποστήριξης των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών, τη σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διεξαγωγή κάθε εργασίας για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 15. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας κλιμακίου ΕΟΔΥ, που πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό του Δήμου Ξάνθης για COVID-19 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 16. Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (συντάκτης Ελευθέριος Αποστολίδης)
 17. Διαγραφή προστίμου από χρηματικό κατάλογο, για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.