ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ξάνθη 5-3-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ         Αριθμ.πρωτ.7056
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 • Φανουράκη Εμμανουήλ
 • Ζερενίδη Ιωάννη
 • Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 • Ελευθεριάδη Απόστολο
 • Μπεκήρ Ογλού Σουά
 • Παπαδόπουλο Κυριάκο
 • Παπαχρόνη Ιωάννη
 • Σταυρακάρα Παναγιώτη
 • τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

      Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 2. Διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών για προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 3. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 5. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας κτιρίων &αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 6. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια διανεμημένων τροφίμων» και «Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 7. Έγκριση του από 10/02/2020 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 8. Εξειδίκευση πίστωσης, σε συνέχεια απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 9. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 10. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συνδιοργάνωσης σε εκδήλωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 11. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων στις Κοινότητες Κιμμερίων, Ευμοίρου και Σταυρούπολης, στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2020 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
 12. Αποδοχή ή μη παραίτησης από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών (συντάκτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων για την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 14. Έγκριση παράτασης εντάλματος προπληρωμής για τη μετακίνηση στην Αθήνα, του Προέδρου τού Δημοτικού Συμβουλίου και δύο υπαλλήλων Δήμου Ξάνθης (συντάκτρια Μαρία Άννα Ανδρέου)
 15. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 16. Έγκριση του από 3-1-2020 πρακτικού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων του Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ανδρέας Χατζής, χρήστης ΕΣΗΔΗΣ)
 17. Έγκριση πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για τις ανάγκες στέγασης του 2ου ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 18. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αρ.47 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
 19. Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης, για κατάθεση ένδικού μέσου και παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης

Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.