ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Ξάνθη 23-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ   Αριθμ.πρωτ.35624
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 5. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 6. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 7. Παπαχρόνη Ιωάννη
 8. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Έγκριση του από 17-12-2019 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 2. Έγκριση του από 17-12-2019 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε σχολεία του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 3. Έγκριση των από 14-11-2019 και 6-12-2019 πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού και ανοίγματος οικονομικών προσφορών της «Προμήθειας αδρανών υλικών» (συντάκτρια Καρακατσάνη Πολυξένη, χειρίστρια ΕΣΗΔΗΣ»
 4. Έγκριση του από 17-12-2019 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (εισηγητής Γεώργιος Γουναρίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 5. Εκτέλεση κατά προτεραιότητα του έργου υδροδότησης του δημοτικού κυνοκομείου (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 6. Έγκριση της αριθμ.28/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης» σχετικά με την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση της αριθμ.31/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &Αλληλεγγύης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Έγκριση της αριθμ.45/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση της αριθμ.47/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 12-10-2019 έως 20-12-2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (συντάκτης Κυριάκος Σεφερίδης)
 12. Διαγραφές προστίμων από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων σχετικά με την οικονομική επιχορήγηση Συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ)
 14. Εξειδίκευση πίστωσης σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή σε οργάνωση εκδήλωσης της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΟΕ)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                            


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.