ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ξάνθη 5-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.33469
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:                                    
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Φανουράκη Εμμανουήλ
  2. Ζερενίδη Ιωάννη
  3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
  4. Ελευθεριάδη Απόστολο
  1. Μπεκήρ Ογλού Σουά
  2. Παπαδόπουλο Κυριάκο
  3. Παπαχρόνη Ιωάννη
  4. Σταυρακάρα Παναγιώτη
  5. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
     
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 9 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
01ο ΘΕΜΑ : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (συντάκτης Κυριάκος Πεπονίδης)
03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 25-11-2019 πρακτικού απόρριψης προσφοράς του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης, πρόεδρος επιτροπής)
04ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 29-11-2019 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού» (εισηγητής Αντώνης Χατζητουλούσης, πρόεδρος επιτροπής)
05ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του από 26-11-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση βατότητας οδοστρωμάτων ΔΕ Σταυρούπολης» (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης, χειριστής ΕΣΗΔΗΣ)
06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση των από 8-11-2019 και 26-11-2019 πρακτικών διενέργειας και ανοίγματος οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη χειρίστρια ΕΣΗΔΗΣ)
07ο ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση των αριθμ.1257 & 1264/2019 αποφάσεων του 7ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, πρόεδρος επιτροπής)
08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
09ο ΘΕΜΑ : Διόρθωση της αριθμ.238/2019 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά την «Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 29-01-2019 έως 11-10-2019» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμ.40/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία αφορά την έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019
11ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (συντάκτης Κυριάκος Σεφεριδης)
13ο ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική επιχορήγηση συλλόγων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Λεβέντ Καρά Οσμάν Χασάν)
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
                                                                                        

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.