ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Ξάνθη 14-11-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ       Αριθμ.πρωτ.30979
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 1. Φανουράκη Εμμανουήλ
 2. Ζερενίδη Ιωάννη
 3. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
 4. Ελευθεριάδη Απόστολο
 1. Μπεκήρ Ογλού Σουά
 2. Παπαδόπουλο Κυριάκο
 3. Παπαχρόνη Ιωάννη
 4. Σταυρακάρα Παναγιώτη
 5. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 18 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

 1. Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 2. Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 4. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 5. Καθορισμός του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 6. Καθορισμός του συντελεστή του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 8. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικ. Έτους 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Καθορισμός του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Καθορισμός τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ για το έτος 2020 (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 15. Επιβολή του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος ΔΕ Σταυρούπολης, Απόστολος Ελευθεριάδης)
 16. Επιβολή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης για το έτος 2020 (εισηγητής Αντιδήμαρχος ΔΕ Σταυρούπολης, Απόστολος Ελευθεριάδης)
 17. Έγκριση της από 25-10-2019 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θερμοπομπών και ενεργειακών τζακιών στο δασικό χωριό «Ερύμανθος» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση του από 30-10-2019 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του αντικειμένου τηςσύμβασης της προμήθειας «Για την αντικατάσταση φωτιστικών στις οδούς Τσιμισκή και Πραξιτέλους – Ηλιουπόλεως»
 20. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης 2ου ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Έγκριση δαπανών από την παγία προκαταβολή για το χρονικό διάστημα από 29-1-2019 έως 11-10-2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 22. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Αντιδήμαρχος ΔΕ Σταυρούπολης, Απόστολος Ελευθεριάδης)
 23. Έγκριση της αριθμ.27/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση Ισολογισμού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 24. Έγκριση της αριθμ.28/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Ψήφιση έκθεσης πεπραγμένων 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 25. Έγκριση της αριθμ.29/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» με θέμα Απολογισμός επιχειρησιακού 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 26. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών βράβευσης ξανθιωτών αθλητών σε παγκόσμιους, βαλκανικούς και πανελλήνιους, αγώνες (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 27. Εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 28. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων του Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Φανουράκης
Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.