ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                              Ξάνθη 18-4-2019
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                      Αριθ.Πρωτ: 9652
Τηλ: 2541024432
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 1. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 2. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «εργαστήριο κατασκευής μεταλλικών κατασκευών κουφωμάτων στο 1,4 χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Παράταση της αριθμ.πρωτ.32212/7-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Παράταση της αριθμ.πρωτ.31900/5-11-2018 σύμβασης για την υπηρεσία «Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, σχολείων και αθλητικών κέντρων του Δήμου Ξάνθης με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμού Λεύκης» (συντάκτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Έγκριση λύσης της από 17/04/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ και του Δήμου Ξάνθης με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)
 7. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του - Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης» (συντάκτης Ιωάννης Τσακμάκης)
 8. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτρια Χριστίνα Ράλλη)
 9. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Θεόδωρος Πιπέλης)
 10. Τροποποίηση της 263/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά: «Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ για συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)
 11. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 12. Έγκριση της αριθμ.22/2019 απόφασης της ΕΠΖ η οποία αφορά την έγκριση «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ 16, 17, 18, 19 (ΜΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος της ΕΠΖ)
 13. Αποδοχή έγκρισης και υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2020» πράξη: «Developing Ecotourism Net in Black Sea Region» (Acronym: Ecotour – Net) (συντάκτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.2225/14-1-2019 πρόσκληση ΙV της Δ/νσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» και αποδοχή χρηματοδότησης (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 15. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Αντώνιος Χατζητουλούσης)
 16. Ανάθεση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και εγκαταλειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων» (συντάκτρια Αναστασία Βασίλα)
 17. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  ειδικότητας ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 18. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ξάνθης κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 19. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 20. Έγκριση της αριθμ.10/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 21. Έγκριση της αριθμ.11/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (συντάκτης Ηλίας Κρασούλης)
 22. Σύναψη σύμβασης χρησιδανείου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης για την υπογραφή της, στην κτηματική περιοχή Χρύσας Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Θωμάς Ηλιάδης)
 23. Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για εργασίες ενταφιασμών και εκταφών στα περιφερειακά Δημοτικά Κοιμητήρια (συντάκτης Σάββας Παυλίδης)
 24. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 25. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 26. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 27. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις ΚΟΚ (συντάκτρια Βασιλική Μεταξά)
 28. Διαγραφή δικαιώματος βοσκής λόγω εσφαλμένης εγγραφής (συντάκτρια Στυλιανή Μόσχου)
 29. Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.67 του Ν.4483/17 (συντάκτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 30. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του σχολικού κτιρίου Πασχαλιά Δήμου Ξάνθης στον ΙΝ Αγ. Γεωργίου Πασχαλιάς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 31. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της ΔΚ Ευμοίρου (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 32. Απευθείας εκμίσθωση τεμ.292,311,312 αγροκτήματος Ν. Μορσίνης ΔΚ Ευμοίρου Ξάνθης (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 33. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης εντός των ορίων της ΔΚ Κιμμερίων (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 34. Μείωση ή μη μισθώματος του αριθμ.36 καταστήματος δημοτικής αγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 35. Λύση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος επί της οδού Γ. Σταύρου 20Δ. (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 36. Λύση μίσθωσης του αριθμ.18 καταστήματος Δημοτικής Αγοράς (συντάκτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 37. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή σε εκδήλωση ενημερωτικής ημερίδας (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 38. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 100ών Ελευθερίων της Ξάνθης (συντάκτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 39. Έγκριση εκπαιδευτικής - πολιτιστικής δράσης για μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικών Σχολείων Δήμου Ξάνθης και διάθεση πίστωσης (συντάκτρια Ξανθή Γκαϊτατζή).
 40. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (συντάκτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.