ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 2-11-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 31827
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση: Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων και λέβητα στο 13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Ενότητα Ευμοίρου» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «βαφείο – φανοποιείο αυτοκινήτων» σε δημοτική οδό που συμβάλλει στο 1,3 χλμ της ΕΟ Κιμμερίων - Κομοτηνής (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «φορτηγό ρυμουλκό με ρυμολκούμενο» στην εγκατάσταση «έκθεση αυτοκινήτου, φανοποιείο – βαφείο και συνεργείο μηχανοτεχνίτη» σε δημοτική οδό συμβάλλουσα στο 3ο χλμ της ΔΟ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 8. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την εταιρεία «Κοκοβίδης Φριγκοτρανς Α.Ε.», για την «Παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για την διανομή του Ε.Π. “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ”» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 9. Έγκριση καταβολής παράβολου για το ΚΗΙ 1406 όχημα Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 10. Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.29340 & 29749/2018 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 11. Πρόσληψη προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών σε συνολικό διάστημα 12 μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)    
 12. Έγκριση της αριθμ.70/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 13. Έγκριση της αριθμ.83/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 14. Έγκριση της αριθμ.38/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 15. Καθορισμός αποζημιώσεων πρόεδρου, αντιπροέδρου και μελών του διοικητικού συμβουλίου των ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» και «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 16. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 19. Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.244/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 20. Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.226/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 21. Αντικατάσταση ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Οργάνου διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 36873/02-07-2007 ΦΕΚ 1364/02-08-2007 τεύχος Β και συνεπής τροποποίηση της αριθμ.169/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)
 22. Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ξάνθης έτους 2019 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής)
 23. Επιλογή πιστωτικού τραπεζικού ιδρύματος και υποβολή φακέλου για τη χρηματοδότηση της προμήθειας του Δήμου Ξάνθης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 24. Έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ34574/5-7-2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 25. Συμπλήρωσης – διόρθωση της με αριθμό 186/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 26. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ) 
 27. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παροχή εκπτώσεων δημοτικών τελών σε άτομα ειδικών κατηγοριών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 28. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 29. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 30. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού και τη διατήρηση ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 31. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 32. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τη διατήρηση του ποσοστού για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 33. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης, και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 34. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 35. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 36. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 37. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και τη διατήρηση της ισχύουσας τιμής για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 38. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, λαϊκής τέχνης) για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 39. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του ύψους των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006 για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 40. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή των τελών στάθμευσης και διοικητικά πρόστιμα και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 41. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή της τιμής τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών Δασικού Χωριού ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ και τη διατήρηση της ισχύουσας για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 42. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 43. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών του τέλους χρήσης αρδευτικών δικτύων για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 44. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μη αναπροσαρμογή του δικαιώματος ύδρευσης ζώων και τη διατήρηση των ισχυουσών τιμών για το έτος 2019 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 45. Καταβολή οφειλής αποζημίωσης από ρυμοτόμηση σε μηνιαίες δόσεις (εισηγήτρια Περιστέρα Κοκκίνου)
 46. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)
 47. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 48. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αν. Μακ. - Θράκης (Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 49. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για την αντιμετώπιση δαπανών κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 50. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων & Σωματείων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.