ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 20-4-2018
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                         Αριθμ.πρωτ.12023
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Οικονομική Επιτροπή
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:              
                       
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
 1. Ηλιάδη Θωμά
 2. Θεοδωρίδη Αναστάσιο
 3. Λύρατζη Πασχάλη
 4. Μποζ Ραμαδάν
 5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη
 6. Καρά Αχμέτ
 7. Μυλωνά Γεώργιο
 8. Μπαντάκ Σιαμπάν

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοινοποίηση:
 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο
     
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
 
 • Συζήτηση – ενημέρωση επί της με αριθμό 71/2018 προγενέστερης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Αποδοχή ένστασης, ακύρωση διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» και τροποποίηση των όρων διακήρυξης»
 • Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 216/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση του από 27-9-2017 πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια «Τροφίμων & γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2017» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 223/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση του από 30-10-2017 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για την πυρασφάλεια του δασικού χωριού Ερύμανθος»» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία «Εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση του από 19/04/2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια Χρωμάτων 2017 (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση της μίσθωσης μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης)
 • Έγκριση του από 17-4-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και προϊόντων ψυγείου στα σημεία διανομής για τη διανομή του ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» στο νομό Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση του από 16-4-2018 πρακτικό απόψεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί του αριθμ.πρωτ.3421/2-4-2018 εγγράφου της Απ. Δ. Μακ. – Θρ. Σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού» (εισηγητής Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση των δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων και λοιπών εξόδων (εισηγητής Πλάτωνας Χατζηδημητρίου)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Ευαγγελία Ρεκάρη)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Γεώργιος Γουναρίδης)
 • Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση του αριθμ.12 καταστήματος στη δημοτική αγορά (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (εισηγητής Ιωάννης Λάμπρου)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 20 Απριλίου 2018 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 2 Μαΐου 2018 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Ξάνθης ενώπιον Μονομελούς Εφετείου Θράκης στις 25 Μαΐου 2018 (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση προσφυγής και την παράσταση ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • Εξουσιοδότηση των δικηγόρων του Δήμου Ξάνθης για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης και την παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
 • Επικαιροποίηση της με αριθμό 93/2017 προγενέστερης απόφασης της ΟΕ σχετικά με την «Ανάθεση σε δικηγόρο Αθηνών εξουσιοδότησης προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την είσπραξη του δεσμευμένου ποσού στο ΤΠΔ υπέρ του Δήμου Ξάνθης από την καταδίκη των εταιριών Energa και Hellas Power μετά την έκδοση των με αριθμών 534/2017 και 1115/2017 αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου κακουργημάτων Αθηνών και κατάθεση αγωγής αποζημίωσης καθώς και αίτησης για συντηρητική κατάσχεση και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου» (εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)
Ο Πρόεδρος
 
Κυριάκος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Ξάνθης

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.