ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   Ξάνθη 23-3-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 9426
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
 
Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 27 Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:
 
 1. Αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σχετικά με την κατασκευή παιδικού σταθμού σε χαρακτηρισμένο χώρο στην περιοχή Λευκού Πύργου
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 3. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 4. Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 5. Καταρχήν απόφαση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις Ι & ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 6. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ14 (Δράμας- Ξάνθης) έως το Δασικό Χωριό» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 7. Έγκριση διενέργειας (σε σύνολο) της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων και κάδων απορριμμάτων για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)
 9. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την εταιρεία «Σίτιση Α.Ε.» για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη αναγκών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 10. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 11. Έγκριση των αριθμ.πρωτ.8166/15-3-2018 και 9308/22-3-2018 εισηγήσεων σχετικά με την παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 12. Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 13. Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 14. Άνοιγμα έντοκου τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ και μετονομασία ήδη υπάρχοντος (εν αδράνεια) λογαριασμού της τράπεζας Πειραιώς και ορισμός υπόλογων διαχείρισης (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 15. Ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής και του αναπληρωτή του για τη σύσταση επιτροπής για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 16. Έγκριση της αριθμ.21/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 17. Έγκριση υποβολής αιτημάτων στην κτηματική Υπηρεσίας του Δημοσίου και την Περιφέρεια Αν. Μακ-Θράκης για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης αμμοληψίας στον χείμαρρο Κόσυνθο (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
 18. Έγκριση της αριθμ.9/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)
 19. Έγκριση της αριθμ.10/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 48.203,15 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)
 20. Έγκριση της αριθμ.11/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρο μαρμάρου 43.555,00 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)
 21. Έγκριση της με αριθμό 20/19-3-2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με τη χορήγηση άδειας προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου επί της οδού Βας. Σοφίας 5 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)
 22. Έγκριση της με αριθμό 21/19-03-2018 απόφαση σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου στον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Γκίφχορν (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)
 23. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Αικατερίνη μαυρομάτη)
 24. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 25. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία νέας δομής του «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 26. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.