ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 23-2-2018
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 5214
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 28 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 2. Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο (δωδεκάμηνο) του 2017 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΟΕ)
 3. Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 4. Επέκταση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΞ) στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης και παράδοση στη ΔΕΥΑ Ξάνθης του τμήματος της απογραφής των παγίων του ΔΞ που αφορά τις υπηρεσίες ύδρευσης αποχέτευσης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 5. Τακτοποίηση λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού της γενικής λογιστικής του Δήμου Ξάνθης με την παραχώρηση των παγίων της Ύδρευσης – Αποχέτευσης του πρώην Δήμου Σταυρούπολης στη ΔΕΥΑΞ (εισηγητής Χαράλαμπος Θεοδοσάκης)
 6. Διαβίβαση αιτήματος 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας Θράκης περί διαγραφής προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 7. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 8. Τροποποίηση όρου ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης ακινήτων περί αναπροσαρμογής (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 9. Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του προγράμματος «Λεκάνη Μαύρης Θάλασσας 2014-2020», πράξη «CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT» (ACRONYM: CERTOUR II) (εισηγήτρια Δέσποινα Χατζογλίδου)
 10. Μίσθωση ακινήτου που στεγάζει το 1ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 11. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το 2ο Νηπιαγωγείο Κιμμερίων (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 12. Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το ΚΕΠ 314 του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 13. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνηση και ημερήσιας αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 14. Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018 (άρθρο 205 παρ. 1 ν.3584/2007 και άρθρο 21 παρ. 1 ν. 2190/1994 όπως ισχύουν) (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 15. Έγκριση της αριθμ.10/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 16. Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 17. Έγκριση της αριθμ.1/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» περί απολογιστικών στοιχείων της οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής Οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 18. Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 19. Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 20. Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης Κιμμερίων (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 21. Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 2ου 4/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 22. Έγκριση του απολογισμού οικ. Χρήσης έτους 2017 της Σχολικής Εφορείας του 6/θέσιου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 23. Σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ξάνθης και Δήμου Μύκης (εισηγητής Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος)
 24. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)
 25. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και οργάνωσης εκδήλωσης στη ΔΚ Ευμοίρου, ΔΚ Κιμμερίων και ΔΕ Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 26. Ανάθεση παροχής εργασιών ταφών – εκταφών και καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου στα Δημοτικά Κοιμητήρια Ξάνθης (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 27. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής θανόντα λόγω οικονομικής αδυναμίας (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 28. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση πανελλήνιου πρωταθλήματος τζούντο (εισηγήτρια Μήτσου Ελισάβετ)
 29. Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)
 30. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.