ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                   Ξάνθη 26-1-2017
Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 3180
Τηλ: 2541024432                                                       
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.
4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης
5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 30 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

01ο ΘΕΜΑ : Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

02ο ΘΕΜΑ : 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

03ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων (είδη Αρτοποιείου) του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

04ο ΘΕΜΑ : Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

05ο ΘΕΜΑ :  Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ.4 του Ν.3463/2006 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 9/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ¨Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 1η αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

07ο ΘΕΜΑ : Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Λομβαρδέας, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

08ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

09ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2017 σύμφωνα με το Ν4412/2016(εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

10ο ΘΕΜΑ :  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

11ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή παραίτησης μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθμ.220/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

12ο ΘΕΜΑ : Ορισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο του τόπου και του χρόνου για τη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τον προσδιορισμό 30% και 70% των προς παραχώρηση θέσεων περιπτέρων και  τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημόσιας κλήρωσης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

13ο ΘΕΜΑ : Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου «Φίλιππος Αμοιρίδης» για τη διοργάνωση Γενικής Έκθεσης (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

15ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Ξάνθης για το έτος 2017 (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση για την αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης για την εκπόνηση  Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) στον Δήμο Ξάνθης, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού  προγράμματος  «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» - Άξονας Προτεραιότητας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα του Πράσινου Ταμείου, την έγκριση σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και την εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης δεσμευομένου λογαριασμού (escrow account) (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)

17ο ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για την αλλαγή ονόματος παραχωρητηρίου οικογενειακού τάφου (εισήγηση Σάββας Παυλίδης)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση φιλοξενίας και έγκριση ανάληψης υποχρέωσης στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Κιμμερίων και στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

20ο ΘΕΜΑ : Διαγραφή οφειλής από τον Χρηματικό Κατάλογο 633/2008 για παράβαση του Κ.Ο.Κ. (εισηγητής Κώστας Κηπουρός)

21ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντος ποσού στον Π.Γ. του Δ. (εισηγητής Κώστας Κηπουρός)

22ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη (εισηγήτρια Χαρίκλεια Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.