ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   17 Ιανουαρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.1814
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλέφωνο:2541350827
Email:                               
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ.
1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         
2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία
3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ
4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  
 
τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .
 
Κοινοποίηση:
-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 20η  Ιανουαρίου    2017, ημέρα  Παρασκευή       και ώρα 13:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης αυτής (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 2ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

Θέμα 3ο:    Μίσθωση μηχανημάτων λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (Εισηγητής: Μελέτης Τερζόγλου).

Θέμα 4ο:    Προμήθεια πλυμένου αλατιού λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (Εισηγητής: Μελέτης Τερζόγλου).

Θέμα 5ο :   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 6ο:    Ανάθεση υπηρεσίας για τον συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό κόσυνθο, από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και καταντή αυτής, έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Αβδήρων (Εισηγητής: Επιτροπή Συνοπτικού Διαγωνσιμού)

Θέμα 7ο:    Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016» (Εισηγητής :Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 8ο:    Διαβίβαση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού «Προμήθεια μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα» (Εισηγητής :Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού).

Θέμα 9ο :  Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) της Μ. Γ. του Α., κατοίκου Χρύσας Ξάνθης (οδός Δαβάκη αριθ.17), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 109/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων. (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 10ο: Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) της Μ. Γ. του Σ., κατοίκου Διομήδειας Ν. Ξάνθης, κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 111/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων. (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).       

Θέμα 11ο : Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Α. Ζ. του Α., κατοίκου Ξάνθης (οδός Μικράς Ασίας 67), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 114/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων. (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

Θέμα 12ο : Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Π. Κ. του Α., κατοίκου Ξάνθης (οδός Αίμου 2β), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 112/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων.(Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 13ο:  Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) της Α. Κ. του Γ., κατοίκου Ξάνθης (οδός Πλατεία Εμπορίου 53), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 108/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων. (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 14ο:  Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Δ. Λ. του Σ., κατοίκου Ξάνθης (οδός Καποδιστρίου 4), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 111/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων. (Εισηγήτρια :Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 15ο:  Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Ι. Μ. του Α., κατοίκου Πεζούλας Ν. Ξάνθης κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 113/2014 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων.(Εισηγήτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Θέμα 16ο : Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Ι. Μ. του Ι., κατοίκου Ξάνθης (οδός Δημοκρίτου 13), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 110/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων.

Θέμα 17ο:  Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής κατά: 1) του Γ. Π. του Β., κατοίκου Ξάνθης (οδός Προύθου 2), κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό 101/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
 
LIVE STREAMING
 
FREE WIFI
 
WIFI4EU
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.