ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                    Ξάνθη 9-12-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 47377

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 13 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης

02ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή της αριθμ.πρωτ.4666/7-12-2016 απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης» με κωδικό ΟΠΣ5002534 στον άξονα προτεραιότητας «Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνική συνοχή – ΕΚΤ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2016» (εισηγήτρια Γκαϊτατζή Ξανθή)

03ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός εκπροσώπου.  (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

04ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 210/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση συνοδευτικού μέτρου – Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ΤΕΒΑ (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

05ο ΘΕΜΑ :  Οριστική Παραλαβή της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕ ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΛΥΘΟΣΥΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΙΕΣΗ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» εργολαβία: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 96/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

09ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου μάρμαρου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 99/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Διαμόρφωση θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ομήρου 85 & Παπαφλέσσα (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 100/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Λομβαρδέας Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13ο ΘΕΜΑ : 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

14ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)

15ο ΘΕΜΑ : Απευθείας ανάθεση της «Επισκευής και συντήρησης των Οχημάτων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

16ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 82/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

17ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 89/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 93/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την Έγκριση Ισολογισμού απογραφής έναρξης 1-1-2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

19ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 94/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 34/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 του ΚΚΠΑΔΞ (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 40/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

22ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 19/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 20/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Θεάματος Επικοινωνίας» σχετικά με τον ορισμό ελεγκτών για το 2017 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

24ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης», αντικατάσταση ή μη αυτών και συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 134/2016 απόφαση Δ.Σ. (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

25ο ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση μελών σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Ράλλη Χριστίνα)

26ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής για την εκποίηση – μίσθωση – εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

27ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τη δημιουργία υλικού τουριστικής προβολής Δ. Ξάνθης (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)

28ο ΘΕΜΑ : Έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)

29ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του με αριθμ.2/2016 της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης  (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)

30ο ΘΕΜΑ : Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)

31ο ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Μ. Χ. του Χ. (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλου)

32ο ΘΕΜΑ : Επανάληψη ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του καταστήματος αναψυκτήριου στην οδό Κ. Μπένη και Βλαχοπούλου 1 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

33ο ΘΕΜΑ : Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

34ο ΘΕΜΑ : Παράταση μίσθωσης ακινήτου (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

35ο ΘΕΜΑ : Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

36ο ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτή για τη διοργάνωση εκδήλωσης της Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 


live streaming

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.