ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,   7 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.38703

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία              6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο      8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Κοινοποίηση:

-  Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 11η  Οκτωβρίου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 18:30 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Εξέταση πρακτικού ένστασης του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016-2017» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 2ο :   Μερική κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016 (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο :   Έγκριση κατακύρωσης εν μέρει του διαγωνισμού για τις υπηρεσίες  «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» και κήρυξη ως άγονου ή μη των υπόλοιπων ομάδων (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 4ο :   Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, που αφορούν το έτος 2016, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).         

Θέμα 5ο :   Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ (Εισηγητής: Ευστράτιος Κυμπαρίδης).

Θέμα 6ο :   Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ (Εισηγητής: Ευστράτιος Κυμπαρίδης).

Θέμα 7ο:    Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Γεώργιος Γουναρίδης).

Θέμα 8ο:    Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την  επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 9ο:    Μερική ανάκληση δέσμευσης των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 10ο : Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω μη υπογραφής σύμβασης μίσθωσης (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 11ο: Κατάρτιση όρων για το κατάστημα 33Α στη Δημοτική Αγορά (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 12ο : Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια:Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 13ο:  Καθορισμός του συντελεστή καθαριότητας για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 14:   Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου)

Θέμα 15ο:  Καθορισμός του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2017 (Εισηγητής : Στυλιανή  Μόσχου).

Θέμα 16ο : Καθορισμός των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 17:   Καθορισμός του τέλους διαφήμισης στο Δήμο Ξάνθης για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 18ο:  Καθορισμός των τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια :Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 19ο : Καθορισμός του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 20ο:  Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμο και πλανόδιο) (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 21ο :Προσδιορισμός του ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 για το έτος 2016 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 22ο : Καθορισμός του ειδικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων για το έτος 2017 (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 23ο :Καθορισμός του τέλους χρήσης αποχετευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 24ο :Καθορισμός του τέλους αρδευτικών δικτύων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 25ο : Επιβολή δικαιώματος ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια :Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 26ο:  Επιβολή δικαιώματος ύδρευσης ζώων στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης (Εισηγήτρια: Σιμέλα Σαρροπούλου).

Θέμα 27ο:  Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2017 και του ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης ) και εισήγηση του προς το Δημοτικό Συμβούλιο (Εισηγητής: Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής).

Θέμα 28ο : Εξουσιοδότηση για άσκηση αίτησης αναστολής προσφυγή και παράσταση κατά τη συζήτηση τους ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.