ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                          

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                                                   Ξάνθη 22-7-2016

Πληροφορίες: Ανδρέου Μαρία - Άννα                                                           Αριθ.Πρωτ: 27771

Τηλ: 2541024432                                                       

Email:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1) Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

2) Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.

3) Τους αξιότιμους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Ξάνθης Ευμοίρου και Κιμμερίων.

4) Τους αξιότιμους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης

5) Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

6) Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 26 Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 

01ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

02ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Αλλαγή κουφωμάτων στο συγκρότημα 2ου – 3ου Γυμνασίου Ξάνθης», ορισμός εκπροσώπου του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ : Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή Θερμοκηπίων ΤΕΛ», ορισμός εκπροσώπου του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ορισμός εκπροσώπου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ : Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ : Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα – επιβατηγό από την υπό ίδρυση εγκατάσταση καταστήματος «Καφέ – εστιατόριο ΑΕΛΙΑ» στο 1ο χλμ Ξάνθης Λάγους (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ :  Άδεια εγκατάστασης προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Κονίτσης (εισηγητής Χαράλαμπος Αβραμίδης)

07ο ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας & ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητικής δεξαμενής Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

08ο ΘΕΜΑ : Δέσμευση χώρου στάθμευσης για τις ανάγκες του έργου «Νομιμοποίηση κτιρίου κολυμβητηρίου και - εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου κολυμβητηρίου - Συντήρηση αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής - Τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής δεξαμενής (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

09ο ΘΕΜΑ :  10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

10ο ΘΕΜΑ : Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)

11ο ΘΕΜΑ : Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης έκφρασης γνώμης για την έγκριση  απευθείας  αγοράς  ακινήτου  μετά  εξοπλισμού και ορισμός  μελών  επιτροπής  καθώς και πιστοποιημένου εκτιμητή (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

12ο ΘΕΜΑ : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αργύριος Ζολώτας)

13ο ΘΕΜΑ :  Ανάθεση υπηρεσίας για το συντονισμό της διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων στον ποταμό Κόσυνθο από τη σιδηροδρομική γέφυρα του ΟΣΕ και κατάντη αυτής έως τα διοικητικά όρια των Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

14ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ξάνθης με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) για την υλοποίηση της πράξης «Μονοπάτια Πολιτισμού στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγητής Πέτρος Παυλίδης)

15ο ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αριθμ.101/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έκφραση σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού συμβουλίου για την ανανέωση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήσης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης καταργηθέντος ΟΕΚ σε οικισμούς» (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

16ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)

17ο ΘΕΜΑ :  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών (εισηγήτρια Αλεξάνδρα Τζάφου)

18ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 52/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

19ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 49/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» σχετικά με την υποβολή απολογιστικού πίνακα Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

20ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 24/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό Εσόδων – Εξόδων οικ. Έτους 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 10/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος» σχετικά με την ψήφιση Ισολογισμού 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 11/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος» σχετικά με την ψήφιση Έκθεσης Πεπραγμένων 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

23ο ΘΕΜΑ : Έγκριση της με αριθμό 12/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Θεάματος» σχετικά με τον απολογισμό επιχειρησιακού 2015 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

24ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη παραίτησης δημοτικού συμβούλου από το αξίωμα του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)

25ο ΘΕΜΑ : Αίτημα για έκδοση Υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τις προϋποθέσεις μίσθωσης του Δασικού Χωριού» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος)

26ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση της με αριθμό 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης σχετικά με την πρόταση δημιουργίας υλικού τουριστικής προβολής Δήμου Ξάνθης έτους 2016 (εισηγητής Απόστολος Αγκόρτσας Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης)

27ο ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (μηνών) μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια Δέσποινα Βασιλούδη)

28ο ΘΕΜΑ :  Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)

29ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας αποστολής από τον αδελφοποιημένο Δήμο Γκίφχορν Γερμανίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

30ο ΘΕΜΑ :  Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας αποστολών από αδελφοποιημένους και συνεργαζόμενους Δήμους με το Δήμο Ξάνθης αλλά και λοιπών επισήμων κατά την περίοδο των Γιορτών της Παλιάς Πόλης (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

31ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

32ο ΘΕΜΑ :  Οικονομική ενίσχυση Συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.