ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,  15  Ιουλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.26724

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη         

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                                     6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                                       7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                          8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Κοινοποίηση:

- Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 19η  Ιουλίου  2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο: Κατακύρωση του  Διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 2ο : Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων (για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ξάνθης), μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 3ο: Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ. 613/30-06-2016 εγγράφου του Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την απευθείας ανάθεση ειδών παντοπωλείου και ειδών αρτοποιίας και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31/10/2016 σε συγκεκριμένους επαγγελματίες για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Κ.Π.Κ.Α Δ.Ξ. (Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 4ο: Κατάρτιση των όρων έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ   (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

Θέμα 5ο: Εισηγητική έκθεση 2ου τριμήνου (εξαμήνου) του έτους 2016 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Αργύριος Ζολώτας)

Θέμα 6ο : Μερική ανάκληση δέσμευσης της πρότασης ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 7ο: Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους  (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8ο: Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 9ο:   Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια Ειδών υγιεινής - υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξωτερικών δυκτίων ύδατος  έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 10ο: Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια ξυλείας  έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 11ο: Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια χρωμάτων  έτους 2016» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 12ο: Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια οικοδομικών υλικών –έτοιμου σκυροδέματος και μονωτικών υλικών  έτους 2016» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 13ο : Κατάρτιση όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου «Προμήθεια υλικών για σιδηροκατασκευές  έτους 2016» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 14ο :Αποδοχή δωρεάς από το Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων απορριμάτων (Εισηγητής: Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

Θέμα 15ο:  Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Ξάνθης αποθήκης σε κεντρικό σημείο του Δ.Δ. Γενισέας του Δήμου Αβδήρων Ν.Ξάνθης, για τις ανάγκες του Προγράμματος Επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ για το έτος 2016 (Εισηγήτρια:Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 16ο : Προέλεγχος απολογισμού 2015 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά)

Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης

 


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.