ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΞΑΝΘΗ,  17  Ιουνίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.22687

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση:Πλατεία Δημοκρατίας

Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου

Τηλέφωνο:2541350827

Email:                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ.

1.    Αγκόρτζα Απόστολο                       5. Χατζηευφραιμίδη Ιορδάνη

2.    Γκιρτζίκη Αλεξία                             6. Βασιλούδη Ηλία

3.    Κίρατζη Ερκάν                               7. Φανουράκη Εμμανουήλ

4.    Τριανταφυλλίδη Κων/νο                  8. Μπαντάκ Σιαμπάν  

 

τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

 

Κοινοποίηση:

-      Γενικό Γραμματέα Δήμου Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη Γεώργιο.

 

          Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 21η  Ιουνίου  2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Θέμα 1ο:    Κατακύρωση του  Διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

 

Θέμα 2ο :   Κατακύρωση του διαγωνισμού «Υπηρεσίες Καθαρισμού Δημοτικών Κτιρίων»(Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη)

 

Θέμα 3ο:    Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τοποθέτηση νέων υλικών πυρασφάλειας, συντήρηση υφιστάμενων και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας του κλειστού αθλητικού κέντρου Φίλιππος Αμοιριδης» (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

 

Θέμα 4ο:    Εξέταση του πρακτικού ένστασης  του διαγωνισμού που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτριριων Δήμου Ξάνθης»  (Εισηγήτρια: Πολυξένη Καρακατσάνη).

 

Θέμα 5ο     Εξέταση του πρακτικού ένστασης του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών έτους 2016» (Εισηγητής:Κυριάκος Πεπονίδης).

 

Θέμα 6ο :   Εξέταση του πρακτικού ένστασης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων έτους 2016»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

 

Θέμα 7ο :   Εξέταση του πρακτικού ένστασης του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων»(Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

 

Θέμα 8ο :   Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Ξάνθης και των Τμημάτων ένταξης» (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

 

Θέμα 9ο     Διαβίβαση του με αριθ. πρωτ.568/16-06-2016 έγγραφο του προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης, σχετικά με την απευθείας ανάθεση στο Κ.Κ.Π.Α.Δ.Ξ., ειδών τροφίμων για τη εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

 

Θέμα 10ο:  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια: Ρεκάρη Ευαγγελία).

 

Θέμα 11ο :   Απόδοση παγίας προκαταβολής (Εισηγήτρια: Ζούρα Ιουλία).

 

Θέμα 12ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

 

Θέμα 13ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή αιτήσεων εγγραφής στο ΕΜΣΥ πηγών του Δήμου  Ξάνθης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

 

Θέμα 14ο : Ακύρωση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια: Ευδοκία Μπαρμπαλέξη).

 

Θέμα 15ο : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αγορά 150 τεμαχίων δεκτών ακουστικής συχνότητας από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη)

 

Θέμα 16ο   Προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

 

Θέμα 17ο:  Χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 σε  πρώην υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης (Εισηγητής: Παναγιώτης Μισιρλίδης).

 

Θέμα 18ο : Εξώδικος συμβιβασμός για καθορισμό τιμήματος εξαγοράς προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης 15,26τ.μ. (Εισηγητής:Ιωάννης Λάμπρου).

 

Θέμα 19ο : Εξουσιοδότηση για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης μέχρι την 25-06-2016 για την αντίκρουση της αγωγής των Π.Μ. και Δ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης προκειμένου στη συνέχεια να ορισθεί δικάσιμος για την συζήτηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύουν από 01-01-2016 (Εισηγήτρια :Ελένη Χατζηλιάδου). 

 

Θέμα 20ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση κατά τη συζήτηση της αίτησης Π.Μ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης στις 06-07-2016 (Εισηγήτρια: Ελένη Χατζηλιάδου).

 

Θέμα 21ο :Άσκηση ή μη αιτήσεως αναίρεσης κατά της υπ΄αριθ. 332/2015 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Θράκης.

 

Θέμα 22 ο : Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων (Εισηγήτρια: Όλγα Γαλάνη)

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Ξάνθης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.