ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ξάνθη 13-4-2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ                                     Αριθμ.πρωτ.8626
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                          
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 25410 24432
Email:
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τα αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Φανουράκη Εμμανουήλ
  2. Ζερενίδη Ιωάννη
  3. Γεωργιάδη Δημοσθένη
  4. Δημαρχόπουλο Χαράλαμπο
  5. Ελευθεριάδη Απόστολο
  6. Ιγιαννίδη Στέφανο
  7. Καλογερή Γεώργιο
  8. Μπεκήρ Ογλού Σουά
  9. τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 19 Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

01ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση της προμήθειας, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για τα ΚΕΠ Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

02ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών τής μελέτης με τίτλο: «Υπηρεσίες διαχείρισης στο κεντρικό και στα έξι (6) περιφερειακά δημοτικά κοιμητήρια τού Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

03ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση τού από 4-4-2023 πρακτικού αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για τη δημόσια σύμβαση με τίτλο: «Μελέτες για την αποκατάσταση της ασφάλειας της Καπναποθήκης ‘Π’ στην Ξάνθη (ανατολική και νότια πτέρυγα)» (εισηγήτρια Ειρήνη Ζουραράκη, Πρόεδρος Επιτροπής)

04ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων εκτός νομού ή/και εργάσιμων ημερών και ωρών, για σκοπούς μετακίνησης Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

05ο ΘΕΜΑ :      Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση τού ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

06ο ΘΕΜΑ :      Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ξάνθης, ως συνδιοργανωτή στο 2ο Φεστιβάλ Παιχνιδιών Χωρίς Σύνορα (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)

07ο ΘΕΜΑ :      Εξωδικαστική επίλυση υπόθεσης δουλείας διόδου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)

08ο ΘΕΜΑ :      Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης, για την κατάθεση προτάσεων & προσθήκης-αντίκρουσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτης Θωμάς Ξανθόπουλος)

09ο ΘΕΜΑ :      Εξουσιοδότηση των δικηγόρων τού Δήμου Ξάνθης για άσκηση αναίρεσης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (συντάκτρια Ελένη Χατζηλιάδου)

Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Τσέπελης
Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής          

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
10
14
18
19
20
21
22
23
28
31