ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                        
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου                                           Ξάνθη 13-4-2023
Πληροφορίες: Μαρία Άννα Ανδρέου                                           Αριθ.Πρωτ:8627
Τηλ: 2541024432                                                      
Email:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
1)      Τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
2)      Τον αξιότιμο Δήμαρχο Ξάνθης.
3)      Τους αξιότιμους Προέδρους των Ξάνθης Ευμοίρου, Κιμμερίων, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κομνηνών, Νεοχωρίου, Πασχαλιάς & Σταυρούπολης.
4)      Τον αξιότιμο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων
5)      Τους εισηγητές των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Κοιν.: Γενική Γραμματέα Δήμου Ξάνθης, Σοφία Ψωμά

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄ για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις

 1. Δημιουργία μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού 40 Εκκλησιών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 2. Λύση μίσθωσης και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 3. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης τοποθέτησης πωλητών λαϊκής αγοράς Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν.4849/2021, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 4. Έγκριση τροποποίησης μελέτης τού έργου: «Κατασκευή κυνοκομείου Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)
 5. Έγκριση απονομής τιμητικής διάκρισης, στα πλαίσια του 8ου ΠΟΛΙΣ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης)
 6. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή - ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 7. Έγκριση ισολογισμού – κατάσταση αποτελεσμάτων – πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 2022 τού κληροδοτήματος Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Πρόεδρος ΟΕ)
 8. Έγκριση τής με αριθμό 10/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2020» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 9. Έγκριση τής με αριθμό 12/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2021» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 10. Έγκριση τής με αριθμό 13/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με θέμα « Έγκριση των Απολογιστικών Πινάκων Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2022» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 11. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 1/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού 2023» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 12. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 5/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού 2023» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 13. Έγκριση της με αριθμό με αριθμό 3/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με θέμα «Ορισμός ελεγκτών για το 2022» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 14. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου στον Σύλλογο Συνταξιούχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ΝΠΔΔ ΟΤΑ Ν. Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 15. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς καταλόγους αποθανόντα και επαναβεβαίωσης στους νόμιμους κληρονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 16. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 174 Ν.3463/2006 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 17. Έκφραση σύμφωνης γνώμης και έγκριση παράτασης μίσθωσης καταστημάτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 τής Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της σχολικής εφορείας τού μειονοτικού Γυμνασίου Λυκείου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 22. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης, Πρόεδρος ΕΕ)
 23. Έγκριση τής από 23-3-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παραλαβής τού αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων Ομάδα Α: «Γάλα για το προσωπικό του Δήμου Ξάνθης» (αφορά σύμβαση άνω των ορίων)» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης)
 24. Έγκριση τής από 12-4-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής τού αντικειμένου τής συμβάσης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΦΩΤΙΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ