ΣΔΑΝΞ: Επαναληπτική διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ξάνθη  21  Αυγούστου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                   Αριθ.πρωτ. : 1094
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ν.ΞΑΝΘΗΣ
Δνση Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληρ. Γαλανοπούλου Ζωή
Τηλ. 25410-77891
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Διακηρύσσει ότι :

Eκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου επι της οδού Μπρωκούμη 30 , στον 1ο όροφο, καθαρής επιφάνειας 171,74 τ.μ με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 500,00 ευρώ

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Κατάστημα του Συνδέσμου την 5η Σεπτεμβρίου , ημέρα Τρίτη από ώρα από 10.00 π.μ έως τις 11.00 πμ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει οριστεί σύμφωνα με την αριθ.8/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 600,00 ευρώ υπέρ του Συνδέσμου, ποινικό μητρώο γενικής χρήσης καθώς επίσης βεβαίωση περί μη οφειλής από το Ταμείο του ΣΔΑΝΞ ,φορολογική ενημερότητα, αστυνομική ταυτότητα δική τους και του εγγυητή τους, ο οποίος θα είναι παρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης από τα γραφεία του Συνδέσμου, στο 1ο  χλμ Ξάνθης - Καβάλας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο  Πρόεδρος του Συνδέσμου
Γουναριδης  Στυλιανός