Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»

espa_1.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ξάνθη, 25 Μαΐου 2023
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 11963
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
                                                               
                
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης»
 
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
 
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων οχτώ ευρώ με το Φ.Π.Α (1.226.608,00€).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας
Ταχ. Κωδ.: 67132
Τηλ.: 2541350822
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: https://www.cityofxanthi.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου https://www.cityofxanthi.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Ξάνθης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικοί CPV:    72000000-5      {Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού},
72262000-9      {Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού},
30200000-1      {Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες}
30191100-5      {Εξοπλισμός αρχειοθέτησης},
39000000-2      {Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού},
31731100-0      {Στοιχεία κατασκευής}
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη δημιουργία ενός πολυαισθητηριακού εμπειριακού χώρου (multisensory experience space) εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (edutainment) με τίτλο «Παιδικός Χώρος Πολιτισμού» στο διατηρητέο κτίριο με την επωνυμία Κονάκι Μουζαφέρ Μπέη, στην πόλη της Ξάνθης.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού δεκαεννιά χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (19.784,00 €) για το σύνολο της σύμβασης.
Το επιμέρους ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κάθε ομάδας ανέρχεται κατά περίπτωση ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ 1: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (11.128,00 €) έντεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ.
ΤΜΗΜΑ 2: Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (8.656,00 €) οχτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
9. Υποδιαίρεση σε Τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) επιμέρους Τμήματα σύμφωνα με την με αριθ. Π-2/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης:
  • ΤΜΗΜΑ 1: «Υπηρεσίες σχεδίασης και παραγωγής εφαρμογών και συστημάτων, προμήθεια πληροφοριακού εξοπλισμού», εκτιμώμενης αξίας 400,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 133.536,00 €.
ΟΜΑΔΑ 1 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΟΜΑΔΑ 2 - ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΟΜΑΔΑ 4 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός 5.4 Υπηρεσίες Γραφιστικού Σχεδιασμού - Δημιουργικό και 5.5 - Υπηρεσίες Εκτυπώσεων)
ΟΜΑΔΑ 6 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
  • ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού Εκθεσιακού Χώρου - Επίπλωση», εκτιμώμενης αξίας 800,00 € πλέον ΦΠΑ (24%) 103.872,00 €.
ΟΜΑΔΑ 5 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (μόνο 5.4 Υπηρεσίες Γραφιστικού Σχεδιασμού - Δημιουργικό και 5.5 - Υπηρεσίες Εκτυπώσεων)
ΟΜΑΔΑ 7 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΟΜΑΔΑ 8 - ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ειδών του Προϋπολογισμού ανά Τμήμα που περιγράφεται στην με Αριθ. Π-2/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 12 Ιουλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 30η Μαΐου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 6 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα (12) μήνες
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2021ΕΠ03110029).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Παιδικός χώρος Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3984 (ΑΔΑ: 6ΖΝ57ΛΒ-Β16) και έχει λάβει κωδικό MIS 5076623. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και υλοποιείται σύμφωνα με τον N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.
15. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 26/5/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου https://www.cityofxanthi.gr, καθώς και σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

 

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία εδώ