Εργασίες τεχν. ελέγχου, έκδοσης κάρ. ελέγχου καυσαερίων, πιστοποίησης ταχογράφων οχημάτων και πιστοποίησης ανυψωτικών μηχ/των Δήμου Ξάνθης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Ξάνθη,   21 Μαΐου  2024
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 14739
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Ιωάννης Ζήσης
Τηλ.: 2541350820
Εσωτ.: 114
NUTS: EL512

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Όλους τους οικονομικούς φορείς ασχολούνται με συναφές υπηρεσίες

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμό Υ2/14.05.2024 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και του με αριθμό πρωτ. 12398/25.04.2024 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Εργασίες τεχνικού ελέγχου, έκδοσης κάρτας ελέγχου καυσαερίων, πιστοποίησης των ταχογράφων των οχημάτων και πιστοποίησης των ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης».

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα σχετικά έγγραφα (PDF ~800Kb)!