ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη 15 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 432

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΔΑ: 6Η5ΙΟΚ7Ε-Ε7Ι

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   

Τηλέφωνο: 2541072554         

e-mail:

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη για την παροχή της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016», προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακόσιων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (73.615,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α , Ξάνθη 67133. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως και τις 13:00 την ίδια μέρα. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197,00€) ισχύος μέχρι την 22α Ιουνίου 2016.

Αντίγραφα του διαγωνισμού παρέχονται από το www.cityofxanthi.gr, www.ebex.gr και το www.eprocurement.gov.gr . (ΑΔΑΜ: 16PROC003827070).

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.

Πασχάλης Λύρατζης

Κατεβάστε όλη την διακήρυξη, πατώντας εδώ!

 

 


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.