ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ξάνθη 15 Φεβρουαρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 432

ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ                                                                 ΑΔΑ: 6Η5ΙΟΚ7Ε-Ε7Ι

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Διοικητηρίου1Α                                                            

Ταχ. Κώδικας: 67133 Ξάνθη                                                   

Τηλέφωνο: 2541072554         

e-mail:

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη για την παροχή της υπηρεσίας: «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για το έτος 2016», προϋπολογιζόμενης δαπάνης εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακόσιων δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (73.615,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην έδρα του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, πλατεία Διοικητηρίου 1α , Ξάνθη 67133. Προσφορές μπορούν να κατατίθενται έως και τις 13:00 την ίδια μέρα. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού χιλίων εκατόν ενενήντα επτά ευρώ (1.197,00€) ισχύος μέχρι την 22α Ιουνίου 2016.

Αντίγραφα του διαγωνισμού παρέχονται από το www.cityofxanthi.gr, www.ebex.gr και το www.eprocurement.gov.gr . (ΑΔΑΜ: 16PROC003827070).

Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Σπυριδόπουλος, τηλ. 2541072554.

Ο πρόεδρος του Ν.Π.

Πασχάλης Λύρατζης

Κατεβάστε όλη την διακήρυξη, πατώντας εδώ!

 

 


NEWSLETTER ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε μόνο σημαντικές ενημερώσεις.
Επιλέξτε μία ή και τις δύο λίστες:
Μετά την εγγραφή σας, ελέγξτε το email σας, για επιβεβαίωση - οδηγίες.

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη