ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ξάνθη,  10 Δεκεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 57586

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                              

Διεύθυνση Δ/κών Υπηρεσιών                                      

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών                                 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 (ΑΔΑ:ΨΞΗΦΩΚ8/ΓΘΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ. 102 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Στην Ξάνθη σήμερα την 10η Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας – Ξάνθη – Τ.Κ. 67132) από την υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης, Δέσποινα Βασιλούδη, παρουσία του υπαλλήλου Ιωάννη Παπαδόπουλου,  με το παρόν πρακτικό αναρτήθηκαν:

  1. πίνακας κατάταξης υποψηφίων της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο)
  2. πίνακας επιλογής υποψηφίων της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο)
  3. πίνακας απορριπτέων υποψηφίων της ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Μηχανικό Σάρωθρο)

της υπ’αριθ. πρωτ. 37680/20-8-2015 (ΣΟΧ 1/2015) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ)  και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου  (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (WWW.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1) Δέσποινα Βασιλούδη                                                 2) Ιωάννης Παπαδόπουλος


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.