ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ξάνθη,19/11/2015

 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                  Αρ.Πρωτ.:53824

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ’ αριθ. 344/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των εποχικών –επειγουσών αναγκών για την προστασία του Δασικού Χωριού (καθαρισμός από ξηρά χόρτα και κλαδιά, συγκέντρωση και μεταφορά αυτών, διάνοιξη μονοπατιών, συντήρηση οικίσκων), για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ

ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 1

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α) τεχνικού  αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας που καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
 1. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων του κλάδου αυτού από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η κάλυψή τους με προσόν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον εμπειρία
 3.  Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας

Δύο (2)  μήνες

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

5
 1. Απολυτήριος  τίτλος υποχρεωτικής   εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.

 Δύο (2) μήνες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.(όπου απαιτείται)
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας (όπου απαιτείται)
 5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ χρόνου ανεργίας (όταν υπάρχει)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού  του Δήμου Ξάνθης (Δ/νση: Ορφέως & Αντίκα γωνία., τηλ: 2541028398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι του γραφείου: κα. Βασιλούδη Δέσποινα και κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος. 

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος (Πλατεία Δημοκρατίας), και του δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofxanthi.gr. Συγκεκριμένα από τις 20/11/15 έως 26/11/2015.

  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συνημμένα:

Αίτηση Ενδιαφερόμενου

Υπεύθυνη Δήλωση

 

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.