ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη,  27 Οκτωβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

              Αριθ. Πρωτ.: 50175

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

        

Διεύθυνση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37680/20-8-2015– ΥΠ΄ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2015 (ΑΔΑ:ΨΞΗΦΩΚ8/ΓΘΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Στην Ξάνθη σήμερα την 27η  Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης (Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας – Ξάνθη – Τ.Κ. 67132) από την υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης, Δέσποινα Βασιλούδη, παρουσία του υπαλλήλου Ιωάννη Παπαδόπουλου,  με το παρόν πρακτικό αναρτήθηκαν:

 • οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων των ειδικοτήτων
 1. ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (pdf),
 2. ΥΕ Εργατών-τριων Καθαριότητας (pdf) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,
 3. ΥΕ Εργατών-τριών Κυνοκομείου (pdf)
 • οι πίνακες επιλογής υποψηφίων των ειδικοτήτων
 1. ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (pdf),
 2. ΥΕ Εργατών-τριων Καθαριότητας (pdf),
 3. ΥΕ Εργατών-τριών Κυνοκομείου (pdf)
 • οι πίνακες αποκλεισθέντων υποψηφίων των ειδικοτήτων
 1. Απορριπτέοι ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (pdf),
 2. Αποκλειομένων από την Διαδικασία της Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015 (pdf)

 

της υπ’αριθ. πρωτ. 37680/20-8-2015 (ΣΟΧ 1/2015) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, κτίριο ZEDA Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ)  και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1) Δέσποινα Βασιλούδη                                      2) Ιωάννης Παπαδόπουλος

 


live streaming
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.