ΑΔΑ : ΩΨΜΜΩΚ8-ΛΗΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     15PROC003190580 2015-10-20                       

ΝΟΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                                       

Δ/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.  ΠΡΩΤ.49129/20-10-15                                                                                                        

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο  Δήμος  Ξάνθης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΟ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ», με προϋπολογισμό 57.600,00 ΕΥΡΩ.  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 33.306,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ  και   απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 9.994,93 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ  και   απρόβλεπτα)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ξάνθης  στο  Κτίριο  Στέγης  Πολιτισμού  ΄΄ΚΩΣΤΑΣ  ΜΠΕΝΗΣ΄΄,  4ος  όροφος,  Πλατεία  Διοικητηρίου  Ξάνθη,   μέχρι τις  12-11-2015.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2541073443, FAX επικοινωνίας 2541076064, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία   Ευμορφία Παρδάλη.

3. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ξάνθης   στο  Κτίριο  Στέγης  Πολιτισμού  ΄΄ΚΩΣΤΑΣ  ΜΠΕΝΗΣ΄΄,  4ος  όροφος, Πλατεία  Διοικητηρίου  Ξάνθη,   στις  17-11-2015  ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10.00 π.μ.  Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6  του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας     ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  και επιχειρήσεις γραμμένες στα Περιφερειακά Μητρώα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 936,59 ευρώ με  ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από δωρεά του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, με ποσό 40.000,00 ευρώ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον  ανάδοχο.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης.

 

ΞΑΝΘΗ    20-10-2015

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΔΗΜΟΥ  ΞΑΝΘΗΣ

                                                                                                

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ

  


Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.