ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΤΣΙΝΗ
ΤΗΛ: 2541022632


Ξάνθη 14 Ιουλίου 2010
Αριθμ. Πρωτ.129


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


ΘΕΜΑ: <Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2010.>

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθμ. 04/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη οχτώ (8) ανειδίκευτων εργατών, για τις ανάγκες διοργάνωσης των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2010, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει), και την περίπτωση ιε του άρθρου 1 του Ν. 3812/09.
Οι εργάτες θα εργαστούν από 26/07/2010 έως 25/09/2010.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στην υπάλληλο της Επιχείρησης κα. Μπαχτσεβανίδου από τις 16 έως και τις 22 Ιουλίου.


ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία απ 18 έως 65 ετών.
• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο των δυο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1994 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος ή ανεπάγγελτος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κάρτα ανεργίας.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στα Δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος, ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου (για τους άγαμους).
• Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή της κοινότητας για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου. (Ν.2647/1998 αρθρ. 4 παρ. 5).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

 


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
LIVE STREAMING
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.