ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   ΞΑΝΘΗ 7/5/15

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1360

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Το υπ. αρ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

γ)  Την υπ. αρ. 90/20-4-2015 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή με τους ακόλουθους όρους :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .
  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές .
  • Ο τόπος διενέργειας του έλεγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (4ης Οκτωβρίου  Τέρμα , 67100 , Ξάνθη ).
  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου ,θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2015 υπογεγραμμένη από τους δύο (2)  Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο .
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

                   α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου .

                     β) Οικονομική προσφορά

                       γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων .Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.      

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας . Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται  στη Γραμματεία της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.  στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67100 , Ξάνθη , έως και την 21η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή  θα γίνει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ύστερα από αξιολόγηση  των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή  αξιολόγησης.
  • Το κριτήριο ανάθεσης   του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  •  Μετά την ανάθεση  θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης  της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου .
  • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : .
  • Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 61.90.01.0000 του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Σδρέβανος Μαρίνος

 


Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.