ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   ΞΑΝΘΗ 7/5/15

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1360

ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης έχοντας υπόψη του:

α) Το Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

β) Το υπ. αρ. 45838/12-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα «Διαδικασία ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σε τακτικό διαχειριστικό έλεγχο»

γ)  Την υπ. αρ. 90/20-4-2015 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ

δ) Τις διατάξεις του Ν.3919/2011 άρθρο 8

Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή με τους ακόλουθους όρους :

  • Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα , ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιρειών ή κοινοπραξίες .
  • Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2015 της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. , από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές .
  • Ο τόπος διενέργειας του έλεγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (4ης Οκτωβρίου  Τέρμα , 67100 , Ξάνθη ).
  • Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου ,θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού έλεγχου της χρήσης 2015 υπογεγραμμένη από τους δύο (2)  Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο .
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

                   α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος , καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για την διενέργεια του ελέγχου .

                     β) Οικονομική προσφορά

                       γ) Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων .Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.      

  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο , με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρείας ή Κοινοπραξίας . Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται  στη Γραμματεία της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.  στην ταχυδρομική διεύθυνση: 4ης Οκτωβρίου Τέρμα , 67100 , Ξάνθη , έως και την 21η Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 . Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή  θα γίνει από το ΔΣ της ΔΕΥΑΞ ύστερα από αξιολόγηση  των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς , από την αρμόδια Επιτροπή  αξιολόγησης.
  • Το κριτήριο ανάθεσης   του ελέγχου θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
  •  Μετά την ανάθεση  θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης  της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2015 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου .
  • Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και του Δήμου Ξάνθης και θα κοινοποιηθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση : .
  • Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 61.90.01.0000 του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ της   Δ.Ε.Υ.Α.Ξ

Σδρέβανος Μαρίνος

 

Μοιράσου το:
Pin It

Επικοινωνία

Πλ. Δημοκρατίας
 Τ.Κ. 671 32, Ξάνθη