ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ξάνθη             22-03-2010
ΝΟΜΟΣ         ΞΑΝΘΗΣ                           Αριθ.πρωτ.    11956
ΔΗΜΟΣ         ΞΑΝΘΗΣ
Δ/νση:           Δ/κών κ΄ Οικονομικών
                     Υπηρεσιών
Τμήμα:           Δ/κών Υπηρεσιών
Γραφείο:        Προσωπικού
Πληροφ.         Ιωάννης Παπαδόπουλος
Τηλέφ.          25410-72241
 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
ΘΕΜΑ:          «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης».
      Ο Δήμαρχος Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ. 151/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στην πρόσληψη είκοσι (20) εργατών και πέντε (5) οδηγών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.
      Προσόν διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζεται :
Α) Για τους εργάτες : απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή απολυτήριος τίτλος δημοτικού σχολείου για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή ισότιμος τίτλος κατωτέρας τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
Β) Για τους οδηγούς :Α) Για τους Οδηγούς Αυτοκινήτων
1.Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας (α) τεχνικού    αυτοκινήτων    οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή πτυχίο Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Ισχύουσα Επαγγελματική Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
 
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης μέχρι 29-03-2010.
                                                                        Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης
                                                                      Γεώργιος Α. Παπασταματίου
                                                                              

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.

live streaming`
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.