ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΥ ΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ξάνθη, 18-02-2015

Αριθμ.Πρωτ. 6740

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

Αφού έλαβε υπόψη του

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»  

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή

Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου μέχρι 25-2-2015.67

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 15.00, από τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης.   Αρμόδια υπάλληλος Ανδρέου Μαριάννα , Διεύθυνση, Δημαρχείο, Πλατεία Δημοκρατίας   Τηλέφωνο 2541350819… και 2541024432.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

 


 
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
FREE WIFI
WIFI4EU
Χρησιμοποιούμε cookies
Τα Cookies μάς διευκολύνουν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και την χρήση τους.